Menu Content/Inhalt
Fõmenü
 
 
Bahá'u'lláh: Rejtett szavak
ImageIme, ez szállott alá a dicsõség birodalmából az erõ és a hatalom nyelvén, és nyilatkozott meg az õsi idõk Prófétáinak. Kihámoztuk belsõ lényegét, és a rövidség köntösébe öltöztettük az igazlelkĂ»eknek szóló kegyesség jeléül, hogy hívek legyenek az Istennel kötött frigyhez, hogy életükkel igazolják, érdemesek az isteni bizalomra, és hogy ékesítse õket az isteni erény a szellem birodalmában. Ó, szellem fia! Minden dolgok közül elsõ elõttem az Igazság szeretete. Ne fordulj el tõle, ha Engem keresel, és ne hanyagold el, hogy bízhassam benned. Az Igazság majd segít...
Tovább...
 
A Bahá'í hit kialakulása
ImageShaykh Ahmad úgy tartotta, hogy Istennek ez a nagyszerĂ» hírnöke, kinek eljövetelét megjövendölték, a világ nagy tanítója, kire a föld minden népe vár, és eljövetele új korszak kezdetét jelenti az emberiség történetében, mikoron a vallások egyesülnek, és minden ember békében élhet majd. Shaykh Ahmad elõször Najafba (ejtsd: Nádzsáf), majd Karbilába (ejtsd: Kárbela), a muzulmánok egyik szent városába utazott, ahol Husszein imám, Mohamed próféta unokája vértanúságot szenvedett. Itt kezdett prédikálni és tanítani, de késõbb Iránba költözött. Egy fiatalember, Siyyid Kázim, hallott a tudós tanításairól, és átutazott az országon, hogy találkozhasson vele...
Tovább...
 
Az Igazgatási Rend
ImageA bahá'í igazgatási rend teljesen más alapokra épül, mint a jelenleg létezõ hatalmi szervek többsége. Két, egymást kiegészítõ karja van. A döntéseket nem egyének hozzák, hanem 9 fõs választott testületek, az ún. Szellemi Tanácsok. A másik karban egyének szolgálnak, tanácsadó szerepben. A Szellemi Tanácsok helyi és országos szinten mĂ»ködnek.
Tovább...
 
Imák
Image"Ó, Istenem! Adj nekem tudást, hitet és szeretetet.Ó, Te, a Legszeretettebb! Ékesítsd fel fejemet gondviselésed koronájával, szívemet áraszd el a megismerésed világosságával, nyelvemet tedd képessé a Te Neved, a Legnagyobb Név kimondására, és engedd, hogy fülem felfoghassa a Te szent Szavadat. Te vagy az Egy Igaz Szentséges, Akit a múltban, a jelenben és a jövendõben örök dicsõség övez, és Ki parancsainak mindenkor engedelmeskedni kell. Ó, Isten! Segíts engem igazságosnak lennem. Emelj fel a babona és a csalóka képzelõdések özöne fölé..."
Tovább...
 
A Bahá'í hit alapelvei
ImageA bahá'iok úgy tartják, hogy minden nagy világvallás isteni eredetĂ» és egymást követõ kinyilatkoztatások láncolata. Mindegyik isteni akarat és cél mĂ»ködésén keresztül küldetett az embereknek, a kor fejlõdõ követelményeinek, szükségleteinek és az emberiség szellemi képességének megfelelõen. Ezért a bahá'iok a világ összes nagy vallásának Alapítóját egyformán tisztelik és az általuk hozott kinyilatkoztatást isteni eredetĂ»nek tartják. Krisna, Ábrahám, Zoroaszter, Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed, Báb és Bahá'u'lláh kinyilatkoztatásai...
Tovább...